برند های معروف رنگ اپوکسی
رنگ مکث ، رنگ روناس و رنگسازی جوتن